ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ITA) ประจำปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และองค์กรคุณธรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู

Read more