ต้อนรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการเข้าศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎา

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรก

Read more

ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้(ต้นยางนา) เสริมสร้างสุจริตและจิตสาธารณะภายใต้โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกและบำเพ็ญประโยชน์

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.

Read more

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุ

Read more

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 (ITA) ประจำปี 2564

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และองค์กรคุณธรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู

Read more