ต้อนรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการเข้าศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ต้อนรับนายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการเข้าศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัด สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีวัฒนธรรมทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงานและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *